ផ្នែកលក់ :  089 / 098 888 992
ផ្នែកបច្ចេកទេស :  098 777 555 (ទូរស័ព្ទ & ទូរសារ)
ជំនួយតាមអេឡិចត្រូនិក  
គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

អ្វីទៅធ្វើឲ្យឌីជី កាន់តែអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមគេហដ្ឋាន?

ល្បឿនលឿន៖ ក្រៅពីល្បឿនមួយដែលជាក់លាក់ អ្នកអាចទទួលបានការប្រើប្រាស់សេវាឌីជីវើល មហាល្បឿន ការទស្សនាវីដេអូYouTubeក្នុងល្បឿនលឿន និងការអាប់ឡូតឯកសារគ្មានដែនកំណត់

ការប្រើគ្មានដែនកំណត់៖ វាជាសេវាអ៊ីនធឺណិតប្រើដោយឥតកំណត់ពិតប្រាកដ។ អ្នកអាចបញ្ជូន ឬទាញ​យកឯកសារច្រើនប៉ុណ្ណា តាមដែលអ្នកចង់បាន ហើយការចំណាយរបស់អ្នកនៅតែដដែល!

ភាពជឿទុកចិត្តបាន៖ បណ្តាញខ្សែកាបអុបទិចរបស់ឌីជីអ៊ីនធឺណិតនៅ​តែដំណើរការរហូត បើទោះបីជា​​នៅក្នុងរដូវភ្លៀង អាកាសធាតុត្រជាក់ឬក្តៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ។


លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ :

8 Mbps

ល្បឿនសាកល

50 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$15.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

9 Mbps

ល្បឿនសាកល

50 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$19.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

11 Mbps

ល្បឿនសាកល

50 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$29.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

13 Mbps

ល្បឿនសាកល

50 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$39.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

ល្បឿន

8Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 50 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 50 Mbps
- ឌីជីវើល 50 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 50 Mbps
- យូធូប​ 50 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

12ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$15.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

ល្បឿន

9Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 50 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 50 Mbps
- ឌីជីវើល 50 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 50 Mbps
- យូធូប​ 50 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

12ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$19.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

ល្បឿន

11Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 50 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 50 Mbps
- ឌីជីវើល 50 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 50 Mbps
- យូធូប​ 50 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

12ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$29.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

ល្បឿន

13Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 50 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 50 Mbps
- ឌីជីវើល 50 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 50 Mbps
- យូធូប​ 50 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

12ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$39.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ :

4 Mbps

ល្បឿនសាកល

20 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$12.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

5 Mbps

ល្បឿនសាកល

20 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$15.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

6 Mbps

ល្បឿនសាកល

20 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$18.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

7 Mbps

ល្បឿនសាកល

20 Mbps

ល្បឿនក្នុងប្រព័ន្ធនិងបញ្ជូន
អ្នកប្រើ
អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
ល្បឿនបន្ថែម
ថែមជូន១ខែ
$26.99/mo.
ពត៌មានបន្ថែម

ល្បឿន

4Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 20 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 20 Mbps
- ឌីជីវើល 20 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 20 Mbps
- យូធូប 20 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

10ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$12.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

ល្បឿន

5Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 20 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 20 Mbps
- ឌីជីវើល 20 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 20 Mbps
- យូធូប 20 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

10ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$15.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

ល្បឿន

6Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 20 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 20 Mbps
- ឌីជីវើល 20 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 20 Mbps
- យូធូប 20 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

10ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$18.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

ល្បឿន

7Mbps

លក្ខណៈពិសេស

- ស៊ុបភើស្ពីត 20 Mbps
- មេហ្គាអាប់ឡូត 20 Mbps
- ឌីជីវើល 20 Mbps
- ហ្វេសប៊ុក 20 Mbps
- យូធូប 20 Mbps

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់

10ខែ

ប្រាកកក់​ $10

តម្លៃប្រចាំខែ

$26.99

 

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍
- អោយខ្ចីម៉ូឌឹម
- ឥតគិតថ្លៃតម្លើង
- ល្បឿនបន្ថែម
- ថែមជូន១ខែ
- ជូនកាតឌីជីក្លឹប
- ទាញយកឥតកំណត់

ការ​ចុះឈ្មោះនិងប្រមូល​ប្រាក់ដល់​ទី​កន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃ​!

សេវាទទួលប្រាក់ដល់គេហដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃ!

បង់ប្រាក់ទុកជាមុនចំនួន៦ខែ ឬ១២ខែ បុគ្គលិកឌីជីនឹងទៅទទួលប្រាក់​ដល់គេហដ្ឋានរបស់អ្នក​ដោយឥតគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។
រីករាយនឹងការផ្តល់ជូនបន្ថែមពីឌីជី៖ ការបន្ថែមល្បឿន ឬ ទទួលបានការប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ
ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះ៖ 098 800 313 ឬ 098 777 555


សេវាទទួលប្រាក់ដល់គេហដ្ឋាន

ទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារទទួលប្រាក់: 098 800 313

លក្ខខ័ណ្ឌបង់ប្រាក់ តម្លៃសេវាទទួលប្រាក់ បន្ថែមជូនពិសេស បង់ឥឡូវ
បង់១២ខែ មិនគិតថ្លៃ បន្ថែមល្បឿន និងប្រើ១ខែមិនគិតថ្លៃ
បង់៦ដល់១១ខែ មិនគិតថ្លៃ បន្ថែមល្បឿន
បង់ ៣, ៥ ខែ ១ដុល្លារ មិនមាន
បង់តិចជាង៣ខែ ២ដុល្លារ មិនមាន
ឌីជីវើល
Digi Wold
សេវាកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែបតាម​អុី​នធឹណិត​
ដែល​ពេញ​ និយម​បំ​ផុត​មានអ្នក​ចូល​ទស្ស​នា​
ជាង 500,000នាក់​​ជារៀង​រាល់​ខែ!
komsan.tv៖ ភាព​យន្ត​ជាង​ 5,000 រឿងសុទ្ធ​សឹង​
តែ​ជា​គុណ​ភាព​ HD ថែម​ទាំង​មានបង្ហាញ
អក្សរ​ខ្មែរ​/អង់​គ្លេស​រត់ខាងក្រោមនៅ​ពេល​និយាយ។
p2push.net៖ ឯកសារ(files)ជាង​ 50,000 សំ​រាប់​
ដោន​ឡូត​ Online games: ហ្គេម​អន​ឡាញ​
ពិសេស​សម្រាប់​បណ្ដុំ​កម្ពុជា​
កាតឌីជីក្លឹប
Digi Club
អតិជន​ឌីជី​ទំាង​អស់​ទទួល​បានអត្ថ​ប្រ​យោជន៏​ជាមួយ
​កាត​ឌីជី​ក្លឹប​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តំ​លៃ​ពី​ហាង
​ជាង​150 ដែល​ជា​ដៃ​គូរបស់​ឌីជីដូច​ជា៖ ហាង​កា​ហ្វេ
​ហាង​លក់​សំ​លៀកបំ​ពាក់​ ហាង​អាហារ​ និង​ហាង​ជា​
ច្រើន​ទៀត​នៅទូ​ទាំង​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ​។ ​
www.digi.com.kh/DigiClub

ឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់បណ្តាញប្រើខែ្សរបស់អ្នក

N300 Cloud Router

មុខងារ៖

អ្នកអាចត្រួតពិនិត្យមើលបណ្ដាញក្នុងផ្នះអ្នក ពីគ្រប់ទីកន្លែង និងការពារការលួចប្រើ WiFi ពីអ្នកដទៃ។ ឧបករណ៏ D-Link Cloud router ជារោតទ័រតែមួយគត់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវីធី Cloud

លក្ខណៈពិសេស៖

 • ល្បឿន Wireless លឿនរហូតទៅដល់ 300 Mbps ដែលសាកសមជាមួយនឹងការមើលវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិត វេបសាយ និងមានអ្វីជាច្រើនទៀត ពិសេសអាចប្រើក្នុងផ្ទះដែលមានទំហំធំបាន។
 • មានរន្ធ ៤ សម្រាប់ខ្សែអ៊ីនធឺណិត ដែលអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងរលូន
 • មានប៊ូតុងការពារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ Wireless Protected Setup សម្រាប់ការពារទិន្នន័យ និងងាយស្រួលដំឡើង
តំលែ: $25*

AC750 Dual Band Router

មុខងារ៖

Wireless AC750 Dual Band Router ជារោតទ័រ មានតម្លៃសមរម្យ តែសមត្ថភាពបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិត គឺមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ដែលមានមុខងារពិសេសចុងក្រោយដែលមានមុខងារពិសេសចុងក្រោយ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Dual-Band ជាមួយល្បឿន Wi-Fi 802.11 ac និងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតក្នុងល្បឿនលឿន ឥតទាក់។

លក្ខណៈពិសេស៖

 • ល្បឿន Wireless លឿន (រហូតដល់ 433Mbps នៅលើហ្វ្រេកង់ 5 GHz និងល្បឿន 300 Mbps នៅលើហ្វ្រេកង់ 2.4 GHz)
 • បច្ចេកវិទ្យា Dual Band ឥតខ្សែ ធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កាន់តែរលូន
 • ពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ អ៊ីនធឹណិត ដែលមានស្រាប់
 • ងាយស្រួលតំឡើង និងការពារសុវត្ថិភាព
តំលែ: $35*

ឧបករណ៍ឥតខ្សែWiFi (300Mbps Wireless N Router PRN3001C)

មុខងារ៖

អាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដែលអាចភ្ជាប់ WiFi បានដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន ថេបផ្លេត ទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ហ្គេម។

លក្ខណៈពិសេស៖

 • ល្បឿនចរន្តឥតខ្សែ300Mbps
 • ងាយស្រួលក្នុងការបកប្រែកូដសុវត្ថិភាពរបស់ចរន្ត ឥតខ្សែ
 • ​ការគ្រប់គ្រង Bandwidth ដោយផ្អែកលើលេខIP
 • មានAntennas ចំនួនពីរដែលធ្វើឲ្យមានកំរិត គ្របដណ្តប់ Wi-Fi រឹតតែអស្ចារ្យ
ជាវតាមអនឡាញ
តំលែ: $25*

ឧបករណ៍ឥតខ្សែWiFi (Linksys Wi-Fi Router E900 Wireless-N Router)

មុខងារ៖

អាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដែលអាចភ្ជាប់ WiFi បានដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ថេបផ្លេត ទូរទស្សន៍ ឧបករណ៍ហ្គេម។

លក្ខណៈពិសេស៖

 • ល្បឿនរហូតដល់300 Mbps
 • ស្តង់ដាកំរិត N (2.4 GHz)
 • មានរន្ធអាចភ្ជាប់តាមរយៈខ្សែបាន៤ (4 ports) សំរាប់ខ្សែអ៊ីនធឺណិត ដែលលឿន ​(Fast Ethernet 4-port switch​)
ជាវតាមអនឡាញ
តំលែ: $65*

Powerline 500Mbps PPL1501N (កូន)

មុខងារ

Powerline គឺជាឧបរណ៏អាចបំលែងខ្សែរចរន្ត

អគ្គីសនី ទៅជាខ្សែណែតវើក(network) ក្នុងផ្ទះឬ ការិយាល័យ តាមរយៈខ្សែភ្លើង ទៅកាន់បន្ទប់របស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់តបណ្តាញខ្សែរណែតវើក ធ្វើអោយខូចសោភ័ណភាព។ វាក៏អាចជួយពង្រីកតំបន់ គ្របដណ្តប់ WiFi ផងដែរ។

លក្ខណៈពិសេស៖

 • ល្បឿនបញ្ជួន/ទទួល បានរហូតដល់ 500Mbps ពីឧបករណ៏មេ
 • ល្បឿន WiFi រហូតដល់ 300Mbps
 • គ្រាន់តែដោត អាចដំណើរការបាន ដោយមិនតម្រូវអោយ ចេះជំនាញអាយធី
 • សន្សំសំចៃភ្លើង
 • មិនធ្វើឲ្យរំខានដល់ការប្រើប្រាស់ ចរន្តអគ្គីសនីឡើយ

១ ឈុត៖ $79 (មេ + កូន)

ជាវតាមអនឡាញ
តំលែ: $45*

Powerline 600Mbps PPL1500P (មេ)

មុខងារ

Powerline គឺជាឧបរណ៏អាចបំលែងខ្សែចរន្ត

អគ្គីសនី ទៅជាខ្សែណែតវើក (network) ក្នុងផ្ទះឬ ការិយាល័យ តាមរយៈខ្សែភ្លើង ទៅកាន់បន្ទប់របស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់តបណ្តាញខ្សែ ណែតវើកធ្វើអោយខូច សោភ័ណភាព។

លក្ខណៈពិសេស៖

 • ល្បឿនបញ្ជូន/ទទួលបានរហូតដល់ 600Mbps ទៅឧបករណ៏កូន
 • មានរន្ធដោតខ្សែ network ទំហំ Gbps
 • បញ្ជូនតាមរយៈចរន្តអគ្គីសនី
 • គ្រាន់តែដោត អាចដំណើរការបាន ដោយមិនតម្រូវអោយចេះ ជំនាញអាយធី
 • មិនធ្វើឲ្យរំខានដល់ការប្រើប្រាស់ ចរន្តអគ្គីសនីឡើយ
 • សន្សំសំចៃភ្លើង
 • មិនធ្វើឲ្យរំខានដល់ការប្រើប្រាស់ ចរន្តអគ្គីសនីឡើយ

១ ឈុត៖ $79 (មេ + កូន)

ជាវតាមអនឡាញ
តំលែ: $40*

អាយភីកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាព PIC1010WP

មុខងារ៖

ប្រភេទកាមេរ៉ាឡេនពីរ អាចបង្វិលបាន ក្នុងការចាប់រូបភាព ដោយឥតខ្សែ

លក្ខណៈពិសេស៖

 • រូបភាពកម្រិត HD អាចបង្វិលបានលើក្រោម/ឆ្វេងស្តាំ
 • ថតវីដេអូលក្ខណៈលឿន (Time-Lapse) បាន
 • មានឡេនពីរ (អាចមើលទាំងពេលថ្ងៃនិងយប់)
 • ប្រព័ន្ធសម្លេងពីរ (សម្រាប់ស្រូបសម្លេង និង បំពងសម្លេង)
 • មានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់ ពេលមានសកម្មភាពឆ្លងកាត់ វានឹងលឺសម្លេង
ជាវតាមអនឡាញ
តំលែ: $110*

អាយភីកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាព PIC1009WN

មុខងារ៖

បង្ហាញរូបភាពកម្រិត HD 1080 កាមេរ៉ា ២មេហ្គាភិចស៊ែល ជាប្រភេទកាមេរ៉ាឥតខ្សែ ដែលចាប់រូបភាពបានធំទូលាយ

លក្ខណៈពិសេស៖

 • រូបភាពកម្រិត HD 1080 ២មេហ្គាភិចស៊ែល ជាប្រភេទកាមេរ៉ាឥតខ្សែ ដែលចាប់រូបភាពបានធំទូលាយ
 • ថតវីដេអូលក្ខណៈលឿន (Time-Lapse) បាន
 • ចាប់រូបភាពធំទូលាយក្នុងកម្រិត 140 ដឺក្រេ
 • ប្រព័ន្ធសម្លេងពីរ (សម្រាប់ស្រូបសម្លេង និង បំពងសម្លេង)
 • មានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់ ពេលមានសកម្មភាពឆ្លងកាត់ វានឹងលឺសម្លេង
ជាវតាមអនឡាញ
តំលែ: $95*

អាយភីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព PIC2001WE

មានមុខងារ:

អាចឃ្លាំមើលតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងកម្មវិធី កុំព្យូទ័រឬកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

លក្ខណៈពិសេស៖

 • ស្រួលតំលើងមិនទាមទារជំនាញអាយធី
 • អាចពង្រីកតំបន់គ្របដណ្តប់របស់ WiFi
 • ភ្ជាប់ដោយមិនតំរូវអោយមានរោតទ័រក៏បាន
 • ចាប់រូបភាពច្បាស់ល្អ (HD)
 • ភ្ជាប់បណ្តាញឥតខ្សែតាមរយៈដំណើរការ WPS
 • ឃ្លាំមើលដោយសំលេង  
 • បញ្ជូនសញ្ញានៅពេលចាប់សកម្មភាពចលនា / ពន្លឺសម្លេងអោយដំណឹង
 • អាចថតសកម្មភាពបាន
 • និងមុខងារជាច្រើនទៀតសូមអានទីនេះ
ជាវតាមអនឡាញ
តំលែ: $68*

GEPON ONU

មុខងារ៖

GEPON ONU ជាឧបករណ៍សំខាន់សំរាប់ភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញខ្សែអុបទិក។

ឧបករណ៏នេះ មានតួនាទីធ្វើការជាមួយ Switch ទៅកាន់ Layer-2 និង ងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ និងតំហែទំា។

វាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញខ្សែអ៊ីនធឺណិតប្រភេទអុបទិក សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម ឬនៅតាមគេហដ្ឋាន។

*ឧបករណ៍ ONU នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឌីជី។ អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រគល់ឧបករណ៍ នេះមកវិញ ក្នុងករណីលែងប្រើប្រាស់សេវាឌីជី។

អោយខ្ចី

* តម្លៃលក់គឺសម្រាប់អតិថិជនរបស់ឌីជីតែប៉ុណ្ណោះ

ពត៌មានលំអិត »
យោងតាមអនុសាសន៌​ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន:“គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ននោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រលំ”